air

چیلر اسکرو

چیلر اسکرو هوا خنک سری ALSA 45-400TR   چیلرهای تراکمی یکپارچه هوایی (Air Cooled) سریALSA  با کمپرسورهای مدل Screw، جهت استفاده در هر شرایط دمایی

ادامه مطلب